au trecut unii prin şcolica prin lacul Techirghiolşi n-au învăţat decâtsă mănânce şi atâttu-le foamea lor din gâts-au tot dus alţii călăripeste mări şi peste ţărisugând ţâţa la-ntrebăridar-ar în ei să deacu cântecul o cucuveamulţi au rămas pe locascunzând foamea-n cojocinventând un super jocăştia să-i ia Iisusc-au întors josul în susau dat pacea pe război frunză verde din trei foi...


trecut-unii-prin-şcolica-prin-lacul-techirghiolşi-n-învăţat-decâtsă-mănânce-şi-atâttu-foamea-lor-din-gâts-tot-dus-alţii-călăripeste
girel barbutrecutuniiprinşcolicalacultechirghiolşinauînvăţatdecâtsămănânceşiatâttulefoamealordingâtsautotdusalţiicălăripestemăripesteţărisugândţâţalantrebăridararîneideacucânteculcucuveamulţirămaspelocascunzândfoameancojocinventândunsuperjocăştiasăiiaiisuscauîntorsjosulsusaudatpacearăzboifrunzăverdetreifoiau trecuttrecut uniiunii prinprin şcolicaşcolica prinprin lacullacul techirghiolşiînvăţat decâtsădecâtsă mănâncemănânce şifoamea lortot dusdus alţiialţii călăripestecălăripeste mărimări şişi pestepeste ţărisugândţărisugând ţâţaîn eiei săsă deacudeacu cânteculcântecul oo cucuveamulţicucuveamulţi auau rămasrămas pepe locascunzândcojocinventând unun supersuper jocăştiaîntors josuljosul înîn susaususau datdat paceapacea pepe războirăzboi frunzăfrunză verdeverde dindin treitrei foiau trecut uniitrecut unii prinunii prin şcolicaprin şcolica prinşcolica prin laculprin lacul techirghiolşiînvăţat decâtsă mănâncedecâtsă mănânce şifoamea lor dintot dus alţiidus alţii călăripestealţii călăripeste măricălăripeste mări şimări şi pesteşi peste ţărisugândpeste ţărisugând ţâţaîn ei săei să deacusă deacu cânteculdeacu cântecul ocântecul o cucuveamulţio cucuveamulţi aucucuveamulţi au rămasau rămas perămas pe locascunzândcojocinventând un superun super jocăştiaîntors josul înjosul în susauîn susau datsusau dat paceadat pacea pepacea pe războipe război frunzărăzboi frunză verdefrunză verde dinverde din treidin trei foi

Săracul popor român,A crescut Este bine să înţelegi că toţi marii oameni din trecut care au obţinut realizări remarcabile au fost nişte vizionari. Ei şi-au proiectat mintea asupra viitorului dorit şi nu şi-au bătut capul cu greşelile din trecutul lor. Altfel spus, ei şi-au imaginat lumea pe care şi-ar dori-o şi nu s-au preocupat de realitatea existentă, după care au trecut la fapte şi şi-au materializat viziunea.Să le mulţumim lăutarilor din trecut, căci numai dânşii ne-au dezgropat comoara ce abia acum o preţuim, a cântecului popular; dânşii au trecut-o şi au dat-o în păstrare din tată în fiu, cu acea grijă sfântă ce o au pentru ceea ce le e mai scump în lume: cântecul.Muri sărmana fată, din dragoste muri.La groapă ei au dus-o, la groapă-n zori de zi.Şi singură-au lăsat-o, o, singură-n sicriu,Şi singură-au lăsat-o, plecând într-un târziu.Ei s-au întors toţi veseli, toţi veseli şi cântândCântând cu nepăsare: De prea mult învăţat,Unii s-au deşteptat,Alţii au prostit,Dar n-au bănuit.Totul e de unică folosinţă: şi nume, şi mădulare, şi suflet. Trecut? Viitor? Rahat... Înainte şi înapoi e Nimicul. De-asta îmi plac paserile: n-au nume, n-au amintiri, n-au istorie... Le ţii pe braţ, te bucuri într-o clipă de cântecul şi penajul lor, le dai drumul, zbrr... nu le mai vezi.