Substanţa este ceea ce are consistenţă şi perenitate, dar nu ca un dat pur şi simplu, ci ca o creaţie perpetuă. - Borcanul cu Citate

Substanţa este ceea ce are consistenţă şi perenitate, dar nu ca un dat pur şi simplu, ci ca o creaţie perpetuă.


substanţa-este-ceea-are-consistenţă-şi-perenitate-dar-nu-ca-un-dat-pur-şi-simplu-ca-o-creaţie-perpetuă
alexandru paleologusubstanţaesteceeaareconsistenţăşiperenitatedarnucaundatpursimplucreaţieperpetuăsubstanţa esteeste ceeaceea cece areare consistenţăconsistenţă şişi perenitatedar nunu caca unun datdat purpur şişi simpluci caca oo creaţiecreaţie perpetuăsubstanţa este ceeaeste ceea ceceea ce arece are consistenţăare consistenţă şiconsistenţă şi perenitatedar nu canu ca unca un datun dat purdat pur şipur şi simpluci ca oca o creaţieo creaţie perpetuăsubstanţa este ceea ceeste ceea ce areceea ce are consistenţăce are consistenţă şiare consistenţă şi perenitatedar nu ca unnu ca un datca un dat purun dat pur şidat pur şi simpluci ca o creaţieca o creaţie perpetuăsubstanţa este ceea ce areeste ceea ce are consistenţăceea ce are consistenţă şice are consistenţă şi perenitatedar nu ca un datnu ca un dat purca un dat pur şiun dat pur şi simpluci ca o creaţie perpetuă

Are-o nevastă ideală,Frumoasă ca o primăvară.O dată, măcar, nu-l înşeală,Ci pur şi simplu... îl compară.Peştii nu învaţă să înoate, înoată pur şi simplu. Florile nu fac eforturi ca să înflorească; înfloresc pur şi simplu. Păsările nu învaţă să zboare, ci zboară direct. Aceasta este natura lor inerentă.În ce mă priveşte, întotdeauna am perceput viaţa religioasă drept creaţie, nu ca educaţie şi nici ca proces judiciar. Renaşterea creştină nu se va putea săvârşi decât printr-un sentiment de tinereţe şi creaţie. Venirea la Dumnezeu, întoarcerea la creştinism, nu înseamnă conservare, ci o revoluţie spirituală.Bruce: Erau atât de multe. Pur şi simplu le-am dat tuturor ce-şi doreau. Dumnezeu: Da, dar de când are cineva habar de ce vrea?Abuzând de Ce înseamnă iertarea? Din punct de vedere spiritual, înseamnă pace şi armonie. Din punct de vedere ştiinţific, prin iertare, la nivel de ADN, modelul negativ este pur şi simplu şters şi se instalează în corp o bună chimie şi un echilibru ener­getic. E fantastic, e pur şi simplu ca resetarea unui com­puter.