Poveştile de curaj din trecut ne pot învăţa, pot oferi speranţă, ne inspiră. Ele nu pot ţine însă loc de curaj în sine. Pentru aceasta, fiecare om trebuie să privească în propriul său suflet.


poveştile-de-curaj-din-trecut-ne-pot-învăţa-pot-oferi-speranţă-ne-inspiră-ele-nu-pot-ţine-însă-loc-de-curaj-în-sine-pentru-aceasta
john f. kennedypoveştiledecurajdintrecutnepotînvăţaoferisperanţăinspirăelenuţineînsălocînsinepentruaceastafiecareomtrebuiepriveascăpropriulsăusufletpoveştile dede curajcuraj dindin trecuttrecut nene potpot învăţapot oferioferi speranţăne inspirăele nunu potpot ţineţine însăînsă locloc dede curajcuraj înîn sinepentru aceastafiecare omom trebuietrebuie săsă priveascăprivească înîn propriulpropriul săusău sufletpoveştile de curajde curaj dincuraj din trecutdin trecut netrecut ne potne pot învăţapot oferi speranţăele nu potnu pot ţinepot ţine însăţine însă locînsă loc deloc de curajde curaj încuraj în sinefiecare om trebuieom trebuie sătrebuie să priveascăsă privească înprivească în propriulîn propriul săupropriul său suflet

Doamne, dă-mi curaj să fac ce pot, umilinţă să recunosc ceea ce nu pot să fac şi înţelepciune să conştientizez diferenţa dintre ele.Amintirile noastre ne dau glas şi poartă mărturii ale istoriei, aşa că alţii pot învăţa din ele. Aşadar, ele ne pot celebra triumfurile şi ne pot avertiza asupra eşecurilor noastre.Uneori nu pot să nu observ efectele faptelor mele bune şi nu pot să nu mă înduioşez, să nu mă bucur. Dar ţine minte, consecinţele principale nu ţi-e dat să le vezi, însă ele există.Nimeni nu se naşte urând alte persoane pentru culoarea pielii lor sau pentru religia lor. Oamenii trebuie să înveţe să urască, iar dacă pot învăţa ura, pot învăţa şi iubirea, care este un sentiment mai apropiat de inima omului.Ce este Crăciunul? Este nostalgie pentru trecut, curaj pentru prezent, speranţă pentru viitor. Este o dorinţă ferventă ca fiecare ceaşcă a vieţii să fie plină de binecuvântări bogate şi eterne şi ca fiecare drum să ducă spre pace.Referitor la animale, întrebarea nu e,