Poveştile de curaj din trecut ne pot învăţa, pot oferi speranţă, ne inspiră. Ele nu pot ţine însă loc de curaj în sine. Pentru aceasta, fiecare om trebuie să privească în propriul său suflet.


poveştile-de-curaj-din-trecut-ne-pot-învăţa-pot-oferi-speranţă-ne-inspiră-ele-nu-pot-ţine-însă-loc-de-curaj-în-sine-pentru-aceasta
john f. kennedypoveştiledecurajdintrecutnepotînvăţaoferisperanţăinspirăelenuţineînsălocînsinepentruaceastafiecareomtrebuiepriveascăpropriulsăusufletpoveştile dede curajcuraj dindin trecuttrecut nene potpot învăţapot oferioferi speranţăne inspirăele nunu potpot ţineţine însăînsă locloc dede curajcuraj înîn sinepentru aceastafiecare omom trebuietrebuie săsă priveascăprivească înîn propriulpropriul săusău sufletpoveştile de curajde curaj dincuraj din trecutdin trecut netrecut ne potne pot învăţapot oferi speranţăele nu potnu pot ţinepot ţine însăţine însă locînsă loc deloc de curajde curaj încuraj în sinefiecare om trebuieom trebuie sătrebuie să priveascăsă privească înprivească în propriulîn propriul săupropriul său suflet

Amintirile noastre ne dau glas şi poartă mărturii ale istoriei, aşa că alţii pot învăţa din ele. Aşadar, ele ne pot celebra triumfurile şi ne pot avertiza asupra eşecurilor noastre.Pentru a ne vindeca ne trebuie curaj, şi toţi avem curaj, chiar dacă trebuie să săpăm adânc pentru a-l găsi.Care este folosinţa pasiunilor şi cum pot fi ele numărate. Observ, în afară de aceasta, că obiectele care mişcă simţurile, nu provoacă în noi pasiuni diferite pentru toate diferitele lucruri ce sunt în ele, ci numai prin felurile deosebite în care ne pot face rău, sau ne pot folosi, sau în general pot să ne intereseze şi că folosinţa tuturor pasiunilor constă în aceea că fac sufletul să voiască lucrurile pe care natura le dictează a ne fi folositoare şi să persiste în această voinţă;şi că, aceeaşi tulburare a spiritelor, care de obicei pricinuieşte pasiunile, dispune corpul pentru mişcările care servesc la executarea acelor lucruri. De aceea, spre a le număra, trebuie numai să examinăm în ordine, în câte feluri deosebite - şi care să ne intereseze - pot să fie mişcate simţurile noastre de obiectele lor.Doamne, dă-mi curaj să fac ce pot, umilinţă să recunosc ceea ce nu pot să fac şi înţelepciune să conştientizez diferenţa dintre ele.Bogaţiile ne pot permite să oferim favoruri, dar pentru a le oferi cu decenţă şi graţie e nevoie de ceva pe care bogăţiile nu-l pot da.Nimeni nu se naşte urând alte persoane pentru culoarea pielii lor sau pentru religia lor. Oamenii trebuie să înveţe să urască, iar dacă pot învăţa ura, pot învăţa şi iubirea, care este un sentiment mai apropiat de inima omului.