Multe cupluri au mărturisit că au fost mai mult decât surprinse când şi-au dat seama că trebuie să discute şi să aplaneze certuri iscate din nimicuri, situaţii cu care nu s-au confruntat niciodată înainte să se căsătorească.


multe-cupluri-mărturisit-că-fost-mai-mult-decât-surprinse-când-şi-dat-seama-că-trebuie-să-discute-şi-să-aplaneze-certuri-iscate-din
terri l. orbuchmultecuplurimărturisitfostmaimultdecâtsurprinsecândşiaudatseamatrebuiediscuteşiaplanezecerturiiscatedinnimicurisituaţiicucarenusauconfruntatniciodatăînaintesecăsătoreascămulte cupluricupluri auau mărturisitmărturisit căau fostfost maimai multmult decâtdecât surprinsesurprinse cânddat seamaseama căcă trebuietrebuie săsă discutediscute şisă aplanezeaplaneze certuricerturi iscateiscate dindin nimicurisituaţii cucu carecare nuconfruntat niciodatăniciodată înainteînainte săsă sese căsătoreascămulte cupluri aucupluri au mărturisitau mărturisit cămărturisit că aucă au fostau fost maifost mai multmai mult decâtmult decât surprinsedecât surprinse cânddat seama căseama că trebuiecă trebuie sătrebuie să discutesă discute şidiscute şi săşi să aplanezesă aplaneze certuriaplaneze certuri iscatecerturi iscate diniscate din nimicurisituaţii cu carecu care nuconfruntat niciodată înainteniciodată înainte săînainte să sesă se căsătorească

Mulţi dintre cei care eşuează o fac pentru că nu şi-au dat seama cât de aproape au fost de succes înainte de a renunţa.Este bine să înţelegi că toţi marii oameni din trecut care au obţinut realizări remarcabile au fost nişte vizionari. Ei şi-au proiectat mintea asupra viitorului dorit şi nu şi-au bătut capul cu greşelile din trecutul lor. Altfel spus, ei şi-au imaginat lumea pe care şi-ar dori-o şi nu s-au preocupat de realitatea existentă, după care au trecut la fapte şi şi-au materializat viziunea.De două mii de ani, puţini au ţinut seama de Evanghelie şi au intors obrazul celălalt când au primit o palmă, dar aproape toţi l-au întors bucuros când au primit un sărut, care, de multe ori, a fost sărutul lui Iuda.Multe din rateurile vieţii se întâmplă unor oameni care nu au realizat cât de aproape au fost înainte să renunţe.Timpurile dificile m-au ajutat să mă înţeleg mai bine decât mai înainte, să îmi dau seama cât de infinit de bogată şi frumoasă este viaţa în toate manifestările ei, şi să conştientizez că atât de multe lucruri care ne îngrijorează nu au de fapt nici o importanţă.