Lupul se îndoaie de şele cam cu greu, şi se pune pe chersin. Şi când s-a pus pe chersin, nu ştiu cum s-a făcut, ori că chersinul a crăpat, ori cumătrul a strănutat... Atunci iedul de sub chersin, să nu tacă? - îl păştea păcatul şi-l mânca spinarea, sărăcuţul...


lupul-se-îndoaie-de-şele-cam-cu-greu-şi-se-pune-pe-chersin-Şi-când-s-a-pus-pe-chersin-nu-ştiu-cum-s-a-făcut-ori-că-chersinul-a-crăpat-ori
ion creangălupulseîndoaiedeşelecamcugreuşipunepechersinŞicândpuschersinnuştiucumfăcutorichersinulcrăpatcumătrulstrănutatatunciiedulsubtacăîlpăşteapăcatulşilmâncaspinareasărăcuţullupul sese îndoaieîndoaie dede şeleşele camcam cucu greuşi sese punepune pepe chersinŞi cândpus pepe chersinnu ştiuştiu cumori căcă chersinulori cumătrulstrănutat atunciatunci ieduliedul dede subsub chersinsă nunu tacăîl păşteapăştea păcatulmânca spinarealupul se îndoaiese îndoaie deîndoaie de şelede şele camşele cam cucam cu greuşi se punese pune pepune pe chersinpus pe chersinnu ştiu cumori că chersinulchersinul a crăpatcumătrul a strănutata strănutat atuncistrănutat atunci iedulatunci iedul deiedul de subde sub chersinsă nu tacăîl păşteaîl păştea păcatul

Mezinul se vâră iute în horn şi, sprijinit cu picioarele de prichici şi cu nasul de funingine, tace ca peştele şi tremură ca varga de frică. Dar frica-i din rai, sărmana! Asemene cel mijlociu, tuşti! iute sub un chersin: se-nghemuieşte amlo cum poate, tace ca pământul şi-i tremură carnea pe dânsul de frică: Fuga-i ruşinoasă, da-i sănătoasă!... Însă cel mare se dă după uşă şi - să tragă, să nu tragă? - în sfârşit, trage zăvorul... Când iaca!... ce să vadă? Ş-apoi mai are când vedea?... căci lupului îi scăpărau ochii şi-i sfârâia gâtlejul de flămând ce era. Şi, nici una, nici două, haţ! pe ied de gât, îi rătează capul pe loc şi-l mănâncă aşa de iute şi cu aşa poftă, de-ţi părea că nici pe-o măsea n-are ce pune. Apoi se linge frumuşel pe bot şi începe a se învârti prin casă cu neastâmpăr...Şi când ajunse la fântână şi se plecă să bea apă, bolovanii cei grei îl traseră la fund. Cei şapte iezi văzuseră de departe toată întâmplarea şi, venind tot într-o goană, strigau cât îi lua gura: Lupul se mai învârte cât se mai învârte prin casă, doar a mai găsi ceva, dar nu găseşte nimic, căci iedul cel cuminte tăcea molcum în horn, cum tace peştele în borş la foc. Dacă vede lupul şi vede că nu mai găseşte nimic, îşi pune în gând una: aşază cele două capete cu dinţii rânjiţi în fereşti, de ţi se părea că râdeau; pe urmă unge toţi pereţii cu sânge, ca să facă şi mai mult în ciuda caprei, ş-apoi iese şi-şi caută de drum. Cum a ieşit duşmanul din casă, iedul cel mic se dă iute jos din horn şi încuie uşa bine. Apoi începe a se scărmăna de cap şi a plânge cu amar după frăţiorii săi.Ori de câte ori am făcut un pas înainte în IBM, a fost pentru că cineva şi-a dorit o schimbare, s-a pus înaintea tuturor şi a încercat ceva nou.Unii vorbesc pentru că nu ştiu să tacă. Rareori se întâmplă ca cineva să tacă, atunci când cuvintele i-ar prinde bine.Vulpii care se întovărăşeşte cu lupul îi rămân, ori ghearele ori maţele.