Fascismul, pe măsură ce consideră şi observă mai mult viitorul şi dezvoltarea umanităţii, complet aparte de consideraţiile politice ale momentului, nu crede nici în posibilitatea şi nici în utilitatea păcii eterne.


fascismul-pe-măă-consideră-şi-observă-mai-mult-viitorul-şi-dezvoltarea-umanităţii-complet-aparte-de-consideraţiile-politice-ale-momentului
benito mussolinifascismulpemăsurăconsiderăşiobservămaimultviitoruldezvoltareaumanităţiicompletapartedeconsideraţiilepoliticealemomentuluinucredeniciînposibilitateautilitateapăciieternepe măsurămăsură cece considerăconsideră şişi observăobservă maimai multmult viitorulviitorul şişi dezvoltareadezvoltarea umanităţiicomplet aparteaparte dede consideraţiileconsideraţiile politicepolitice aleale momentuluinu credecrede nicinici înîn posibilitateaposibilitatea şişi nicinici înîn utilitateautilitatea păciipăcii eternepe măsură cemăsură ce considerăce consideră şiconsideră şi observăşi observă maiobservă mai multmai mult viitorulmult viitorul şiviitorul şi dezvoltareaşi dezvoltarea umanităţiicomplet aparte deaparte de consideraţiilede consideraţiile politiceconsideraţiile politice alepolitice ale momentuluinu crede nicicrede nici înnici în posibilitateaîn posibilitatea şiposibilitatea şi nicişi nici înnici în utilitateaîn utilitatea păciiutilitatea păcii eterne

Orice om îşi ia puterea din frumuşeţe. Când nu mai vede frumuseţea în nimic, mintea omului nu mai are nici o putere. Dacă bărbatul nu observă această energie, nu-şi poate descoperi potenţialul minţii. Dacă nu interiorizezi această forţă pe care o dă frumuseţea, mintea nu are nici o putere. Nu vei vedea nimic grandios şi sfânt în creaţie. Mintea îşi vede puterea numai când crede că viaţa este un miracol. Dacă nu observă acest miracol, în minte nu se va întâmpla nici un miracol.Nu se poate spune că mişcarea legionară n-a fost puternică! N-a avut rezultate pozitive fiindcă extremismele sunt greu suportabile. Nici fascismul italian n-a durat, nici naţional-socialismul german n-a durat şi erau similare cu mişcarea legionară. Deosebirea dintre ele şi mişcare este aspectul religios al mişcării legionare. Nici fascismul şi nici naţional-socialismul n-aveau caracter religios. Hitler era cu mituri germanice, Mussolini era ateu.Simţurile nu pot judeca asupra binelui şi răului;ele nu ştiu ce e folositor şi ce este nefolositor. Nu pot formula o judecată altfel decât aflându-se în prezenţa realităţilor materiale;nu prevăd viitorul, nu îşi amintesc trecutul;nu ştiu ce înseamnă înlăntuirea faptelor. Scopul raţiunii este, aşadar, să arbitreze între bine şi rău;ea pune puţin preţ pe factorii străini ori externi, iar pe cei ce nu sunt nici buni, nici răi îi consideră auxiliari şi lipsiţi de importanţă;pentru ea, orice bine este interior.Odată Freud a zis: Nu există nici nemurirea sufletului, nici imaginarele răsplăţi eterne în viaţa de apoi; prin urmare, toate afirmaţiile celor care cred în Cristos nu sunt decât deşertăciune, minciună, rătăcire, autoînşelare, şarlatanie şi născociri ale minţii omeneşti, bazate doar pe regula unor politicieni potrivit căreia este necesar ca masele populare să nu ştie multe din cele ce există într-adevăr, ci, dimpotrivă, să creadă în multe din cele ce nu există.De când m-ai părăsit mă fac tot mai frumoasă ca hoitul luminând în întuneric.Nu mi se mai observă fragila mea carcasă, nici ochiul devenit mai fix şi sferic, nici zdreanţa mâinilor pe obiecte, nici mersul, inutil desfigurat de jind, - ci doar cruzimea ta pe tâmplele-mi perfecte, ca nimbul putregaiului sclipind.