Există copii jucându-se pe stradă care ar putea să îmi rezolve unele din cele mai complicate probleme ale mele de fizică, întrucât ei posedă o percepţie senzorială simplă pe care eu am pierdut-o de mult.


există-copii-jucându-se-pe-stradă-care-ar-putea-să-îmi-rezolve-unele-din-cele-mai-complicate-probleme-ale-mele-de-fizică-întrucât-ei-posedă-o
j. robert oppenheimerexistăcopiijucândusepestradăcarearputeaîmirezolveuneledincelemaicomplicateproblemealemeledefizicăîntrucâteiposedăpercepţiesenzorialăsimplăampierdutomultexistă copiipe stradăstradă carecare arar puteaputea săsă îmiîmi rezolverezolve uneleunele dindin celecele maimai complicatecomplicate problemeprobleme aleale melemele dede fizicăîntrucât eiei posedăposedă oo percepţiepercepţie senzorialăsenzorială simplăsimplă pepe carecare eueu amde multpe stradă carestradă care arcare ar puteaar putea săputea să îmisă îmi rezolveîmi rezolve unelerezolve unele dinunele din celedin cele maicele mai complicatemai complicate problemecomplicate probleme aleprobleme ale meleale mele demele de fizicăîntrucât ei posedăei posedă oposedă o percepţieo percepţie senzorialăpercepţie senzorială simplăsenzorială simplă pesimplă pe carepe care eucare eu am

Pe unele din miliardele de planete din galaxia Calea Lactee este posibil ca viaţa să nu se manifeste niciodată. Pe altele, viaţa ar putea să se nască şi apoi să moară, fără să evolueze dincolo de cele mai simple forme. Iar pe o mică fracţiune de lumi s-ar putea dezvolta inteligenţe şi civilizaţii mult mai avansate decât ale noastre.Privind modul în care se îmbracă şi se comportă fetele tinere pe stradă, îmi dau seama că pentru ele a fi atrăgătoare înseamnă a te dezbrăca cât mai mult. Chiar cu riscul de-a cădea în ridicol, de-a deveni vulgare, obscene. S-ar putea spune că pentru a se simţi femei au nevoie să etaleze ostentativ acele părţi ale corpului lor care fac din ele reprezentantele acestui sex. Asta în cazul în care cineva ar mai avea vreo îndoială. Ce tristă simplificare!Eu vreau să fiu, dacă pot, cât de sigur este posibil pe lumea - pe lumea reală- care ne înconjoară. Acum, poţi obţine asta numai până la un anumit grad, însă eu doresc cel mai mare grad de control. Nu am consumat narcotice de nici un fel, nu fumez, şi nu beau pentru că acestea pot cu uşurinţă să îmi bruieze limitele raţionalităţii mele - să îmi bruieze limitele puterii mele de raţiune- şi eu vreau să fiu pe cât este posibil de conştient. Asta înseamnă a renunţa la o grămadă de fantezii care ar fi reconfortante în unele moduri, însă eu sunt dispus să renunţ la acestea pentru a trăi într-o lume efectiv reală, sau pe cât de mult mă pot apropia de aceasta.Andie: Eu te-am modelat în această persoană care credeam eu că ar trebui să fii. Aşa am făcut şi cu tatăl meu. Credeam că de asta aveam nevoie. Pun această povară nedreaptă pe umerii oamenilor doar ca să mă salveze pe mine. Dar îmi dau seama că nu am nevoie de un cavaler în armură strălucitoare. Am nevoie de un partener. Cineva de care să fiu mândră că îl iubesc şi care să fie mândru că mă iubeşte în ciuda tuturor defectelor mele. Şi.. tu eşti acela. Tu eşti acel cineva pentru mine, Pacey. Îmi pare sincer rău! Pacey: Cum se face că scuzele tale au sunat mult mai bine decât ale mele? Mereu pierd în favoarea ta, Andie! (Se sărută.) Ştii ce, îmi retrag cuvintele. Eu sunt câştigătorul aici.Aparţin oamenilor pe care îi iubesc, iar ei îmi aparţin mie - ei, alături de dragostea şi loialitatea pe care le-o ofer, formează identitatea mea mult mai bine decât ar putea să o facă vreun cuvânt sau vreun grup de oameni.Nu există cuvinte, chiar şi printre cele pe care le folosim în mod obişnuit, a căror accepţie să nu depăşească cu mai mult sau mai puţin limitele experienţei noastre personale. Un termen exprimă nu de puţine ori lucruri pe care nu le-am perceput niciodată, experienţe pe care nu le-am făcut sau la care nu am fost niciodată martori. Chiar şi atunci când cunoaştem unele dintre obiectele la care se referă, ele nu ilustrează decât în calitate de exemple particulare, care, prin ele însele, nu ar fi niciodată suficiente pentru a o constitui. Cuvântul condensează prin urmare o întreagă ştiinţă la care nu am colaborat, o ştiinţă mai mult decât individuală.