Există copii jucându-se pe stradă care ar putea să îmi rezolve unele din cele mai complicate probleme ale mele de fizică, întrucât ei posedă o percepţie senzorială simplă pe care eu am pierdut-o de mult.


există-copii-jucându-se-pe-stradă-care-ar-putea-să-îmi-rezolve-unele-din-cele-mai-complicate-probleme-ale-mele-de-fizică-întrucât-ei-posedă-o
j. robert oppenheimerexistăcopiijucândusepestradăcarearputeaîmirezolveuneledincelemaicomplicateproblemealemeledefizicăîntrucâteiposedăpercepţiesenzorialăsimplăampierdutomultexistă copiipe stradăstradă carecare arar puteaputea săsă îmiîmi rezolverezolve uneleunele dindin celecele maimai complicatecomplicate problemeprobleme aleale melemele dede fizicăîntrucât eiei posedăposedă oo percepţiepercepţie senzorialăsenzorială simplăsimplă pepe carecare eueu amde multpe stradă carestradă care arcare ar puteaar putea săputea să îmisă îmi rezolveîmi rezolve unelerezolve unele dinunele din celedin cele maicele mai complicatemai complicate problemecomplicate probleme aleprobleme ale meleale mele demele de fizicăîntrucât ei posedăei posedă oposedă o percepţieo percepţie senzorialăpercepţie senzorială simplăsenzorială simplă pesimplă pe carepe care eucare eu am

Pe unele din miliardele de planete din galaxia Calea Lactee este posibil ca viaţa să nu se manifeste niciodată. Pe altele, viaţa ar putea să se nască şi apoi să moară, fără să evolueze dincolo de cele mai simple forme. Iar pe o mică fracţiune de lumi s-ar putea dezvolta inteligenţe şi civilizaţii mult mai avansate decât ale noastre.Privind modul în care se îmbracă şi se comportă fetele tinere pe stradă, îmi dau seama că pentru ele a fi atrăgătoare înseamnă a te dezbrăca cât mai mult. Chiar cu riscul de-a cădea în ridicol, de-a deveni vulgare, obscene. S-ar putea spune că pentru a se simţi femei au nevoie să etaleze ostentativ acele părţi ale corpului lor care fac din ele reprezentantele acestui sex. Asta în cazul în care cineva ar mai avea vreo îndoială. Ce tristă simplificare!Dacă în această lume am avea numai cu justiţia, cine ar mai putea scăpa? Nu, este mai bine să fii generos, un lucru care în cele din urmă este mult mai profitabil, întrucât ne aduce recunoştinţă şi iubire.Dorul de a pătrunde şi de a cunoaşte tainele existenţei m-a muncit toată viaţa. Am căutat cu înfrigurare răspuns la marile întrebări existenţiale: Ce eşti? De unde vii? Unde mergi? Ce este lumea aceasta? A existat vreodată un moment în care nimic nu a fost? De ce există ceva când e mai uşor să nu existe nimic? Am meditat, am studiat, am cercetat, am scris, am şi publicat unele din rezultatele frământărilor mele. Lumina mi-a venit din partea gândirii tomiste, care îmi împăca exigenţele raţionale cu cele ale credinţei creştine. Drumul parcurs a fost lung şi greu. Dar toate eforturile au fost compensate prin bucuria adevărului, Am auzit că sunt probleme de mai multe feluri, unele vin din faţă, iar altele din spate. Mi-am cumpărat însă o bâtă mare. Sunt pregătit acum, problemele mele vor avea probleme cu mine de acum încolo.