Educaţia ar fi mult mai eficientă dacă scopul acesteia ar fi ca la ieşirea din şcoală, fiecare copil să conştientizeze cât de multe lucruri nu ştie şi să fie cuprins de o dorinţă permanentă să le afle. - Borcanul cu Citate

Educaţia ar fi mult mai eficientă dacă scopul acesteia ar fi ca la ieşirea din şcoală, fiecare copil să conştientizeze cât de multe lucruri nu ştie şi să fie cuprins de o dorinţă permanentă să le afle.


educaţia-ar-fi-mult-mai-eficientă-dacă-scopul-acesteia-ar-fi-ca-ieşirea-din-şcoală-fiecare-copil-să-conştientizeze-cât-de-multe-lucruri-nu
william haleyeducaţiaarfimultmaieficientădacăscopulacesteiacaieşireadinşcoalăfiecarecopilconştientizezecâtdemultelucrurinuştieşifiecuprinsdorinţăpermanentăafleeducaţia arar fifi multmult maimai eficientăeficientă dacădacă scopulscopul acesteiaacesteia arar fifi caca lala ieşireaieşirea dindin şcoalăfiecare copilcopil săsă conştientizezeconştientizeze câtcât dede multemulte lucrurilucruri nunu ştieştie şisă fiefie cuprinscuprins dede oo dorinţădorinţă permanentăpermanentă săle afleeducaţia ar fiar fi multfi mult maimult mai eficientămai eficientă dacăeficientă dacă scopuldacă scopul acesteiascopul acesteia aracesteia ar fiar fi cafi ca laca la ieşireala ieşirea dinieşirea din şcoalăfiecare copil săcopil să conştientizezesă conştientizeze câtconştientizeze cât decât de multede multe lucrurimulte lucruri nulucruri nu ştienu ştie şiştie şi săşi să fiesă fie cuprinsfie cuprins decuprins de ode o dorinţăo dorinţă permanentădorinţă permanentă săpermanentă să lesă le afle

Fiecare ar trebui să fie educat în spirit raţional ca să nu-şi piardă echilibrul interior nici în momentele cel mai cumplite din viaţă. Dacă în şcoală s-ar introduce un curs de educaţie mentală, multe rele din societate ar fi evitate.Să avem mai multă grijă de educaţia tineretului, mai multă grijă şi mai mult interes. Dacă dascălii ar investi munca lor, dacă ar fi motivaţi să îşi împărtăşească ştiinţa cu copiii în loc să viseze la posturi în străinătate, ar fi bine. Ar creşte simţitor media naţională şi fiecare copil care învaţă astăzi în sistemul de învăţământ ar avea o şansă în plus în carieră.Sunt convins că acţiunea de a gândi logic nu este posibil să fie naturală pentru mintea umană. Dacă ar fi, matematica ar fi cursul cel mai uşor pentru toată lumea la şcoală şi speciei noastre nu i-ar fi luat mai multe milenii ca să descopere metoda ştiinţifică.Pedeapsa capitală ar fi mult mai eficientă ca măsură preventivă dacă ar fi aplicată înainte de crimă.Mi-ar fi trebuit cate zece degete La fiecare manaCa sa pot scrieAtat cat vreau a scrie.Mi-ar fi trebuit Trei emisfere cerebraleCa sa pot gandi Si pentru cei (numai) cu bucle.Mi-ar fi trebuit doua inimiCare sa bata numai pentru tine(Si restul de functiuniSa intre pe pilot automat).Mi-ar fi trebuit mult mai multi ochiSa te sorb din priviriCu sete de nuntas chefliu.Mi-ar fi trebuit mult mai multe brate, Sa te cuprind,Ca o caracatita Dependenta de formele tale.Mi-ar fi trebuit mult mai multe,Principalul scop al educaţiei din şcoală ar trebui să fie conturarea băiatului şi a fetei de a fi capabili să descopere noi lucruri, şi nu doar să ştie simple repetări ale generaţiilor trecute.