dezvăţul-nu-este-deloc-uşor-e-nevoie-mai-întâi-să-conştientizezi-învăţul-şi-totodată-puţina-satisfacţie-pe-care-ţi-o-aduce-abia-apoi
colin turnerdezvăţulnuestedelocuşornevoiemaiîntâiconştientizeziînvăţulşitotodatăpuţinasatisfacţiepecareţioaduceabiaapoiîţiînlocuieştiuntiparcomportamentalcualtulnounu esteeste delocdeloc uşore nevoienevoie maimai întâiîntâi săsă conştientizezişi totodatătotodată puţinapuţina satisfacţiesatisfacţie pepe careabia apoiapoi îţiîţi înlocuieştiînlocuieşti unun tipartipar comportamentalcomportamental cucu altulaltul nounu este deloceste deloc uşore nevoie mainevoie mai întâimai întâi săîntâi să conştientizezişi totodată puţinatotodată puţina satisfacţiepuţina satisfacţie pesatisfacţie pe careabia apoi îţiapoi îţi înlocuieştiîţi înlocuieşti unînlocuieşti un tiparun tipar comportamentaltipar comportamental cucomportamental cu altulcu altul nou

Data: Ai pierdut tot ceea ce preţuiai. Fajo: Probabil că asta îţi aduce o foarte mare satisfacţie. Data: Nu, domnule. Deloc. Nu simt satsfacţia. Sunt doar un android..Experienţa este cel mai dur profesor, pentru că întâi îţi dă testul şi apoi îţi spune care era lecţia.Că stimă-mi poartă-am bănuit,Şi nu-l consider un ingrat:El mai întâi m-a suduitŞi-abia apoi m-a înjurat.O lume nouă trebuie să fie mai întâi experimentată, abia apoi explicată.Simt că muzica trebuie să ne atingă mai întâi sufletul, şi abia apoi mintea.Relaţii conflictuale, situaţii neplăcute care tind să se repete,