Destinul meu începe mizer într-o mahala cu nume ruşinos. Închid ochii şi revăd decorul, ca un desen în cărbune peste care a trecut, apăsat, mâna unui copil nebunatic. Eram o gânganie cu picioarele goale prin praf. Murise un flăcău în mahala şi-mi


destinul-meu-începe-mizer-într-o-mahala-cu-nume-ruşinos-Închid-ochii-şi-revăd-decorul-ca-un-desen-în-cărbune-peste-care-a-trecut-apăsat
g.m. zamfirescudestinulmeuîncepemizerîntromahalacunumeruşinosÎnchidochiişirevăddecorulcaundesenîncărbunepestecaretrecutapăsatmânaunuicopilnebunaticeramgânganiepicioarelegoaleprinprafmuriseflăcăuşimidasemăsaluipantalonidepomanăscumpiprealunginuirăsfrângcâtevaoripegleznelargitrebuiasăilegstrânsbrăcinarsfoarănumicadăvinedestinul meumeu începeîncepe mizermahala cucu numenume ruşinosÎnchid ochiiochii şişi revădrevăd decorulca unun desendesen înîn cărbunecărbune pestepeste caremâna unuiunui copilcopil nebunaticeram oo gânganiegânganie cucu picioarelepicioarele goalegoale prinprin prafmurise unun flăcăuflăcău înîn mahaladase măsamăsa luipantaloni dede pomanăpomană —— pantalonipantaloni scumpiprea lungilungi caca sărăsfrâng dede câtevaori pepe glezneglezne şişi largileg strânscu unun brăcinarbrăcinar dede sfoarăcadă înîn vinedestinul meu începemeu începe mizermahala cu numecu nume ruşinosÎnchid ochii şiochii şi revădşi revăd decorulca un desenun desen îndesen în cărbuneîn cărbune pestecărbune peste carecare a trecutmâna unui copilunui copil nebunaticeram o gânganieo gânganie cugânganie cu picioarelecu picioarele goalepicioarele goale pringoale prin prafmurise un flăcăuun flăcău înflăcău în mahaladase măsa luipantaloni de pomanăde pomană —pomană — pantaloni— pantaloni scumpiprea lungi calungi ca sărăsfrâng de câtevade câteva oricâteva ori peori pe gleznepe glezne şiglezne şi largicu un brăcinarun brăcinar debrăcinar de sfoarăcadă în vine

Păcat că floarea ce cu lux se-mbracăAre un nume cam de mahala!... Dar ochii boilor de-ar fi aşa,Chiar şi-o marchiză-ar vrea să fie vacă.A fost cineva care mi-a pus mâna pe fund în faţa chioşcului de ziare. Eram în pantaloni scurţi şi nu am rezistat tentaţiei să îi arăt că poate să ia contact cu solul.Copiii altora sunt copiii noştri. Ceuşor se intră în rai, ce greu se naşte uncopil. În ziua a şaptea, Maria îşitârî trupul slab la biserică. De o lunăîi murise mama. Vântul bătea uşor.Rude sărmane se găsesc peste tot. Darde Watteau ce ziceţi? Spaima era ca onimfă. Sacou gris, pantaloni gris. DarIgoriuncik? Aista, da, nume. Uncopil. Luna e şi ea un copil. Întors dinrăzboi cauţi femeia. Călătoriiimaginare pentru copii. O adevăratănomadosofie. Brăila cu mila, Buzăucu Dumnezeu. Acordeon, tu eştiunealtă divină. Din tine se nasc copiii.Un sărut de toamnă, unul de iarnă. Unsărut – un copil. Ţi-aduc odrasla uneinopţi cu aripi de sânge, au arome şiaur, cu diamant geros, lampa angelicăse sparse. La ora surâsului privelnic,Amorul a cuprins-o, blândul,Nu se gândea nicicum la Rory: Nici măcar nu pot să deschid ochii. Lorelai: Nu-i nimic, nici nu ai ce vedea. Kirk e în slip, Taylor poartă o fustă, Al are nişte pantaloni lălâi fără fund. Rory: Dumnezeule, opreşte-te. N-o să mai pot să mai închid ochii niciodată.Bărbaţii sunt copii cu pantaloni lungi şi cu cont în bancă.