De-a lungul vremii, se cunosc patru evenimente hotărâtoare în viaţa sufletească a omenirii: apariţia ideii de moarte în conştiinţă, pierderea credinţei în Dumnezeu, însumarea noastră în zoologie şi reducerea planetei la un vremelnic fir de ţărână în infinit. - Borcanul cu Citate

De-a lungul vremii, se cunosc patru evenimente hotărâtoare în viaţa sufletească a omenirii: apariţia ideii de moarte în conştiinţă, pierderea credinţei în Dumnezeu, însumarea noastră în zoologie şi reducerea planetei la un vremelnic fir de ţărână în infinit.


de-a-lungul-vremii-se-cunosc-patru-evenimente-hotărâtoare-în-viaţa-sufletească-a-omenirii-apariţia-ideii-de-moarte-în-conştiinţă-pierderea
garabet ibrăileanudealungulvremiisecunoscpatruevenimentehotărâtoareînviaţasufleteascăomeniriiapariţiaideiidemoarteconştiinţăpierdereacredinţeidumnezeuînsumareanoastrăzoologieşireducereaplaneteiunvremelnicfirţărânăinfinitlungul vremiise cunosccunosc patrupatru evenimenteevenimente hotărâtoarehotărâtoare înîn viaţaviaţa sufleteascăapariţia ideiiideii dede moartemoarte înîn conştiinţăpierderea credinţeicredinţei înîn dumnezeuînsumarea noastrănoastră înîn zoologiezoologie şişi reducereareducerea planeteiplanetei lala unun vremelnicvremelnic firfir dede ţărânăţărână înîn infinitse cunosc patrucunosc patru evenimentepatru evenimente hotărâtoareevenimente hotărâtoare înhotărâtoare în viaţaîn viaţa sufleteascăsufletească a omeniriiapariţia ideii deideii de moartede moarte înmoarte în conştiinţăpierderea credinţei încredinţei în dumnezeuînsumarea noastră înnoastră în zoologieîn zoologie şizoologie şi reducereaşi reducerea planeteireducerea planetei laplanetei la unla un vremelnicun vremelnic firvremelnic fir defir de ţărânăde ţărână înţărână în infinit

De-a lungul vremii, în toate domeniile ştiinţifice se schimbă teoriile, metodele şi tehnicile de investigare, de aceea evoluţia cunoaşterii umane influenţează dezvoltarea generală a societăţii umane. Pentru a obţine evoluţie şi eficienţă în viaţa sa, omul trebuie să se adapteze continuu la aceste schimbări ale cunoaşterii. În domeniul educaţiei, şi în special al învăţării şi al perfecţionării, apariţia de noi tehnologii ale informaţiei şi ale comunicaţiei (TIC), îmbunătăţirea teoriilor pedagogice şi psihologice, obligă pe elevi, studenţi, profesori, părinţi, şi pe specialişti, să se adapteze la aceste schimbări. Ce fac elevii şi studenţii? Ce fac profesorii şi părinţii? Ce fac specialiştii? Ce fac guvernele ţărilor?Numărul patru avea un rol determinant în gândirea şi filozofia indienilor din America de Nord. Patru era un principiu de organizare şi, într-un anume sens, chiar o forţă. Spaţiul se împarte în patru părti, timpul se măsoară în patru unităţi: ziua, noaptea, luna şi anul; există patru părţi în plante: rădăcina, tulpina, floarea şi fructul; există patru vânturi; viaţa omeneasca e împărţită în patru perioade: copilăria, tinereţea, maturitatea şi bătrâneţea.Numai ce e spiritual în viaţa noastră există cu adevărat. Astfel, noua conştiinţă a adevărului spiritual e un fapt împlinit, chiar dacă această conştiinţă n-a căpătat sau nu va căpăta niciodată (din pricina morţii, de exemplu) traducerea în fapt. Spiritul e în afara spaţiului şi timpului, de aceea conştiinţa, dacă este într-adevăr spirituală, sinceră, atunci s-a săvârşit deja măcar în intenţie.Orice existenţă în spaţiu şi timp este limitată; în consecinţă, oricât de mare ar fi, în comparaţie cu infinitatea spaţiului şi a timpului, ea este infinit de mică şi deci de nimic. Această nimicnicie se arată deosebit de clar în conştiinţă atunci când ne apropiem de graniţa temporală a existenţei noastre, adică, de moarte: abia atunci înţelegem noi în fond, făcând o retrospectivă a vieţii, cuvintele cu care a murit Buddha pe buze: Infinit. Nimic. – Sufletul nostru e aruncat în trup unde găseşte numărul, timpul, dimensiunile. El raţionează cu acestea şi le numeşte natură, necesitate, şi nu poate să creadă în altceva. Unitatea adăugată infinitului nu-l sporeşte cu nimic, nici măcar cu cât s-ar adăuga un picior la o măsură infinită. Finitul dispare în prezenţa infinitului devenind un pur neant. Tot aşa şi spiritul nostru în faţa lui Dumnezeu şi dreptatea noastră în faţa dreptăţii divine. Nu există o disproporţie mai mare între dreptatea noastră şi cea a lui Dumnezeu decât între unitate şi infinit.Oceanul este infinit... valul este apă, oceanul este apă, dar în momentul în care ceva se ridică şi spui un