De-a lungul vremii, se cunosc patru evenimente hotărâtoare în viaţa sufletească a omenirii: apariţia ideii de moarte în conştiinţă, pierderea credinţei în Dumnezeu, însumarea noastră în zoologie şi reducerea planetei la un vremelnic fir de ţărână în infinit.


de-a-lungul-vremii-se-cunosc-patru-evenimente-hotărâtoare-în-viaţa-sufletească-a-omenirii-apariţia-ideii-de-moarte-în-conştiinţă-pierderea
garabet ibrăileanudealungulvremiisecunoscpatruevenimentehotărâtoareînviaţasufleteascăomeniriiapariţiaideiidemoarteconştiinţăpierdereacredinţeidumnezeuînsumareanoastrăzoologieşireducereaplaneteiunvremelnicfirţărânăinfinitlungul vremiise cunosccunosc patrupatru evenimenteevenimente hotărâtoarehotărâtoare înîn viaţaviaţa sufleteascăapariţia ideiiideii dede moartemoarte înîn conştiinţăpierderea credinţeicredinţei înîn dumnezeuînsumarea noastrănoastră înîn zoologiezoologie şişi reducereareducerea planeteiplanetei lala unun vremelnicvremelnic firfir dede ţărânăţărână înîn infinitse cunosc patrucunosc patru evenimentepatru evenimente hotărâtoareevenimente hotărâtoare înhotărâtoare în viaţaîn viaţa sufleteascăsufletească a omeniriiapariţia ideii deideii de moartede moarte înmoarte în conştiinţăpierderea credinţei încredinţei în dumnezeuînsumarea noastră înnoastră în zoologieîn zoologie şizoologie şi reducereaşi reducerea planeteireducerea planetei laplanetei la unla un vremelnicun vremelnic firvremelnic fir defir de ţărânăde ţărână înţărână în infinit

Pierderea vremii bune este maica şi sămânţa vremii rele.Dacă-ţi duci viaţa cu ochii în patru să nu-ţi rupi ceva, o să te plictiseşti de moarte. Nu cunosc nimic mai amuzant pe lumea asta ca imprudenţa.Viaţa intimă a oamenilor nu e un robinet bine închis, el picură din neglijenţa noastră suficient de mult pentru că de-a lungul timpului să umple un vas: e chiar viaţa noastră pe care o credeam secretă.Libertatea noastră de voinţă dezvăluie imperfecţiunea naturii umane decăzute, pierderea asemănării cu Dumnezeu.Legolas: Anotimpurile ce trec sunt doar valuri repetate la infinit în lungul, foarte lungul şuvoi. Numai că toate lucrurile de sub soare trebuie să ajungă, până la urmă, la un capăt.De-a lungul vremii, în toate domeniile ştiinţifice se schimbă teoriile, metodele şi tehnicile de investigare, de aceea evoluţia cunoaşterii umane influenţează dezvoltarea generală a societăţii umane. Pentru a obţine evoluţie şi eficienţă în viaţa sa, omul trebuie să se adapteze continuu la aceste schimbări ale cunoaşterii. În domeniul educaţiei, şi în special al învăţării şi al perfecţionării, apariţia de noi tehnologii ale informaţiei şi ale comunicaţiei (TIC), îmbunătăţirea teoriilor pedagogice şi psihologice, obligă pe elevi, studenţi, profesori, părinţi, şi pe specialişti, să se adapteze la aceste schimbări. Ce fac elevii şi studenţii? Ce fac profesorii şi părinţii? Ce fac specialiştii? Ce fac guvernele ţărilor?