De-a lungul întregii zile trebuie să întreţii cu Domnul o conversaţie continuă care să se alimenteze din înseşi circumstanţele vieţii tale profesionale. Du-te cu gândul la Tabernacol... şi oferă-i Domnului munca pe care tocmai o îndeplineşti. - Borcanul cu Citate

De-a lungul întregii zile trebuie să întreţii cu Domnul o conversaţie continuă care să se alimenteze din înseşi circumstanţele vieţii tale profesionale. Du-te cu gândul la Tabernacol... şi oferă-i Domnului munca pe care tocmai o îndeplineşti.


de-a-lungul-întregii-zile-trebuie-să-întreţii-cu-domnul-o-conversaţie-continuă-care-să-se-alimenteze-din-înseşi-circumstanţele-vieţii-tale
sfântul josemaria escrivadealungulîntregiiziletrebuieîntreţiicudomnulconversaţiecontinuăcaresealimentezedinînseşicircumstanţelevieţiitaleprofesionaledutegândultabernacolşioferăidomnuluimuncapetocmaiîndeplineştilungul întregiiîntregii zilezile trebuietrebuie săsă întreţiiîntreţii cucu domnuldomnul oo conversaţieconversaţie continuăcontinuă carecare săsă sese alimentezealimenteze dindin înseşiînseşi circumstanţelecircumstanţele vieţiivieţii taletale profesionalecu gândulgândul lala tabernacoltabernacol şidomnului muncamunca pepe carecare tocmaitocmai oo îndeplineştilungul întregii zileîntregii zile trebuiezile trebuie sătrebuie să întreţiisă întreţii cuîntreţii cu domnulcu domnul odomnul o conversaţieo conversaţie continuăconversaţie continuă carecontinuă care săcare să sesă se alimentezese alimenteze dinalimenteze din înseşidin înseşi circumstanţeleînseşi circumstanţele vieţiicircumstanţele vieţii talevieţii tale profesionalecu gândul lagândul la tabernacolla tabernacol şidomnului munca pemunca pe carepe care tocmaicare tocmai otocmai o îndeplineşti

Oferă-i azi unui necunoscut unul din surâsurile tale. Poate fi singura rază de soare pe care o vede de-a lungul întregii zile.Munca ta trebuie să fie expresia exterioară a nivelului de conştiinţă pe care l-ai atins. Ea trebuie să fie un mod de exprimare a dorinţelor tale benefice, o activitate care oferă substanţă materială acestor dorinţe şi care menţine, dezvoltă şi îmbunătăţeşte condiţiile în care se desfăşoară viaţa ta.Corelaţia între dependenţă şi iubire se manifestă de-a lungul întregii tale vieţii ca adult şi îţi influenţează inclusiv modul în care tu câştigi.Dacă vrei să îndeplineşti ţelurile vieţii tale, trebuie să începi cu spiritul.Pentru ca să primească ceea ce i se cuvine, omul trebuie să fie activ; iar această activitate nu înseamnă doar să se ridice la înălţimea locului său. Trebuie să le ofere altor oameni o valoare mai mare decât echivalentul în bani pe care îl primeşte, aşa încât fiecare tranzacţie să ducă la dezvoltarea vieţii; şi trebuie să păstreze Gândul de Progres, de a oferi creştere tuturor celor cu care intră în contact.Nebunul se înspăimântă doar atunci când vede lucind fulgerul şi când aude tunetul furtunii, dar omul înţelept se teme de Domnul în fiecare zi şi în fiecare ceas. Căci Ziditorul fulgerului şi furtunii este mult mai înfricoşat decât fulgerul şi furtuna înseşi şi, mai ales, el este pururea cu tine. De aceea nu este destul să te temi de Domnul numai din când în când, ci trebuie să te temi de Domnul cu fiecare răsuflare.