Comunismul, de pildă: premisa lui majoră e egalitatea reală, absolută a oamenilor. În nici unul din regnurile cunoscute nu există egalitate - nici în regnul mineral, că aurul nu e egal cu cărbunele, nici în regnul vegetal, că plantele nu sunt egale, şi nici în regnul animal, că pisica nu e egală cu leul, cel puţin ca forţă. Şi nici în specia om nu funcţionează, cu atât mai mult, principiul egalităţii. E damnat esenţial comunismul prin premisa lui majoră: egalitatea reală a oamenilor, care este o utopie.


comunismul-de-pildă-premisa-lui-majoră-e-egalitatea-reală-absolută-a-oamenilor-În-nici-unul-din-regnurile-cunoscute-nu-există-egalitate-nici
petre ŢuţeacomunismuldepildăpremisaluimajorăegalitatearealăabsolutăoamenilorÎnniciunuldinregnurilecunoscutenuexistăegalitateînregnulmineralaurulegalcucărbunelevegetalplantelesuntegaleşianimalpisicaegalăleulcelpuţincaforţăŞispeciaomfuncţioneazăatâtmaimultprincipiulegalităţiidamnatesenţialcomunismulprinmajorărealăoamenilorcareesteutopiede pildăpremisa luilui majorămajoră ee egalitateaegalitatea realăÎn nicinici unulunul dindin regnurileregnurile cunoscutecunoscute nunu existăexistă egalitateegalitatenicinici înîn regnulregnul mineralcă aurulaurul nunu ee egalegal cucu cărbunelenici înîn regnulregnul vegetalcă planteleplantele nunu suntsunt egaleşi nicinici înîn regnulregnul animalcă pisicapisica nunu ee egalăegală cucu leulcel puţinpuţin caca forţăŞi nicinici înîn speciaspecia omom nunu funcţioneazăcu atâtatât maimai multprincipiul egalităţiie damnatdamnat esenţialesenţial comunismulcomunismul prinprin premisapremisa luilui majorăegalitatea realăcare esteeste oo utopiepremisa lui majorălui majoră emajoră e egalitateae egalitatea realăabsolută a oamenilorÎn nici unulnici unul dinunul din regnuriledin regnurile cunoscuteregnurile cunoscute nucunoscute nu existănu există egalitateexistă egalitatenici înnici în regnulîn regnul mineralcă aurul nuaurul nu enu e egale egal cuegal cu cărbunelenici în regnulîn regnul vegetalcă plantele nuplantele nu suntnu sunt egaleşi nici înnici în regnulîn regnul animalcă pisica nupisica nu enu e egalăe egală cuegală cu leulcel puţin capuţin ca forţăŞi nici înnici în speciaîn specia omspecia om nuom nu funcţioneazăcu atât maiatât mai multe damnat esenţialdamnat esenţial comunismulesenţial comunismul princomunismul prin premisaprin premisa luipremisa lui majorăreală a oamenilorcare este oeste o utopie

Ştii, ştii bine că nici o virtute nu este egală cu răbdarea, ea mai cu seamă este împărăteasa virtuţilor, temelia faptelor bune, limanul cel neînvălurat, pacea în războaie, liniştea în furtună, întărirea în mijlocul uneltirilor. Răbdarea te face mai tare ca diamantul. Răbdarea nu poate fi biruită nici cu arme, nici de oşti, nici de maşini de război, nici de săgeţi, nici de lănci, nici de oştirile demonilor, nici de falangele înfricoşătoare ale puterilor potrivnice, nici chiar de diavolul, cu toată oştirea şi iscusinţa lui.Am avut revelaţia că în afară de Dumnezeu nu există adevăr. Mai multe adevăruri, zic eu, raportate la Dumnezeu, este egal cu niciun adevăr. Iar dacă adevărul este unul singur, fiind transcendent în esenţă, sediul lui nu e nici în ştiinţă, nici în filozofie, nici în artă. Şi când un filozof, un om de ştiinţă sau un artist sunt religioşi, atunci ei nu se mai disting de o babă murdară pe picioare care se roagă Maicii Domnului.Omul e un univers închis cu legile-i proprii care-i comandă viaţa efemeră, tot atât de departe de ceilalţi oameni ca şi un astru de ceilalţi aştrii, fără nici un mijloc de comunicare reală cu nimeni. Iluzia cumunităţii cu alţi semeni te înşeală numai până în momentul unei mari zdruncinări sufleteşti, când, deodată, îţi dai seama că nici părinţii, nici fraţii, nici prietenii, nimeni nu te poate nici ajuta, nici măcar înţelege...În toată natura, începând de la materia anorganică, trecând prin regnul vegetal şi cel animal, şi ajungând la om, şi la propriul nostru corp, măsurile de apărare chiar prin distrugere, dacă nu există alt mijloc, sunt o lege a naturii...Nu risipi partea cea mai bună a vieţii şi a inimei d-tale pentru un om care nu e vrednic să-ţi ridice praful urmelor şi crede-mă odată în viaţă când îţi spun marele adevăr, că cel ce nu e-n stare a se iubi pe sine, nu e-n stare a iubi pe nimenea. Va fi poate ca orice organism o jertfă a instinctelor sale fiziologice împreunate c-o idee fixă. Dar când un asemenea om ca mine va cerceta cenuşa din inima lui, va vedea că nu există încă nici o scântee, că totul e uscat şi mort, că n-are la ce trăi, că târâie în zadar o existenţă care nu-i place nici lui, nici altora. Nu cred nimic, nu sper nimic şi mi-e moraliceşte frig ca unui bătrân de 80 de ani. Dta trăieşti şi eu sunt ucis – ce raport poate fi între noi?Stalinismul e definiţia comunismului. Unde nu e stalinism, după trei luni cad de la putere, că nu sunt în stare să dea nici... apă. Nu se poate impune comunismul decât cu bâta, cu parul!