Cine încetează să vadă orbirea şi răutatea omenească, se expune unui mare pericol.


cine-încetează-să-vadă-orbirea-şi-răutatea-omenească-se-expune-unui-mare-pericol
heinrich manncineînceteazăvadăorbireaşirăutateaomeneascăseexpuneunuimarepericolcine înceteazăîncetează săsă vadăorbirea şişi răutatearăutatea omeneascăse expuneexpune unuiunui maremare pericolcine încetează săîncetează să vadăsă vadă orbireavadă orbirea şiorbirea şi răutateaşi răutatea omeneascăse expune unuiexpune unui mareunui mare pericolcine încetează să vadăîncetează să vadă orbireasă vadă orbirea şivadă orbirea şi răutateaorbirea şi răutatea omeneascăse expune unui mareexpune unui mare pericolcine încetează să vadă orbireaîncetează să vadă orbirea şisă vadă orbirea şi răutateavadă orbirea şi răutatea omeneascăse expune unui mare pericol

Răutatea omenească este ca o geneză a cancerului.Răutatea omenească a atins cote atât de alarmante, încât acoperă cu hidoşenia ei bucuria binelui.Făţărnicia este una din cele mai grele arte de care poate să se mândrească răutatea omenească.Virtutea nu capătă preţ şi strălucire decât atunci când iese biruitoare din lupta făţişă cu răutatea şi stricăciunea omenească.În extazul creştin fiinţa omenească nu încetează de a fi raţională, modestă şi mai ales discretă.Corupţia este mai rea decât prostituţia. Aceasta din urmă pune în pericol morala unui individ, pe când prima pune în pericol moravurile unei întregi ţări.