Când adulmecăm o mireasmă, nervii olfactivi transmit mirosul către bulbul olfactiv din spatele nasului, care, la rândul lui, stimulează o regiune din creier numită sistemul limbic. Această regiune cerebrală este responsabilă pentru instinctele noastre sexuale şi ne trezeşte pofta de sex.


când-adulmecăm-o-mireasmă-nervii-olfactivi-transmit-mirosul-către-bulbul-olfactiv-din-spatele-nasului-care-rândul-lui-stimulează-o-regiune-din
blossom kochharcândadulmecămmireasmănerviiolfactivitransmitmirosulcătrebulbulolfactivdinspatelenasuluicarerândulluistimuleazăregiunecreiernumităsistemullimbicaceastăcerebralăesteresponsabilăpentruinstinctelenoastresexualeşinetrezeştepoftadesexcând adulmecămadulmecăm oo mireasmănervii olfactiviolfactivi transmittransmit mirosulmirosul cătrecătre bulbulbulbul olfactivolfactiv dindin spatelespatele nasuluila rândulrândul luistimulează oo regiuneregiune dindin creiercreier numitănumită sistemulsistemul limbicaceastă regiuneregiune cerebralăcerebrală esteeste responsabilăresponsabilă pentrupentru instincteleinstinctele noastrenoastre sexualesexuale şişi nene trezeştetrezeşte poftapofta dede sexcând adulmecăm oadulmecăm o mireasmănervii olfactivi transmitolfactivi transmit mirosultransmit mirosul cătremirosul către bulbulcătre bulbul olfactivbulbul olfactiv dinolfactiv din spateledin spatele nasuluila rândul luistimulează o regiuneo regiune dinregiune din creierdin creier numităcreier numită sistemulnumită sistemul limbicaceastă regiune cerebralăregiune cerebrală estecerebrală este responsabilăeste responsabilă pentruresponsabilă pentru instinctelepentru instinctele noastreinstinctele noastre sexualenoastre sexuale şisexuale şi neşi ne trezeştene trezeşte poftatrezeşte pofta depofta de sex

Concentrarea gândului la vârful nasului are rolul de trambulină necesară pentru a trezi dorinţa de a mirosi. Această dorinţă în permanentă creştere excită nervii olfactivi şi îi sensibilizează într-atât încât se acordează într-o lungime de undă mai mică şi pot percepe astfel mirosuri mai fine, mai discrete, inaccesibile oamenilor normali datorită distanţelor. Capacitatea care se dezvoltă prin exersarea de lungă durată nu se pierde şi hipersensibilitatea nervilor olfactivi rămâne atunci când fenomenul iniţial dispare.Marii Maeştri sunt capabili să-şi mărească aura pentru a putea cuprinde o întreagă regiune sub protecţia lor şi să penetreze în acelaşi timp aura tuturor oamenilor ce locuiesc în acea regiune pentru a le insufla o viaţă nouă.Comerţul cu heroină este o problemă criminală în detaliile lui. Dar realitatea este politică. Fiecare regiune din lume în care se cultivă mac pentru opiu este instabilă din punct de vedere militar şi politic. Triburile acestor regiuni cultivă macul pentru a obţine bani. Nu au cum dobândi altfel un venit. Câştigul este redus, dar fără el ar muri de foame.Cred că Ronald Reagan poate face din această ţară ceea ce a fost odată: o mare regiune arctică acoperită de gheaţă.Stratul de ozon este o regiune din stratosferă care conţine majoritatea ozonului atmosferic.Rezultatul final al adoptării strategiilor de permacultură în orice ţară sau regiune va fi să reducă dramatic suprafeţele agricole de care au nevoie gospodăriile şi aşezările umane, şi să se elibereze mai mult teren pentru utilizarea exclusivă de către animalele sălbatice şi pentru reocuparea acestora de către flora endemică.