Îndrăzneşte să te iubeşti pe tine ca şi cum ai fi un curcubeu cu aur la ambele capete.


Îndrăzneşte-să-te-iubeşti-pe-tine-ca-şi-cum-ai-fi-un-curcubeu-cu-aur-ambele-capete
abrejhaniÎndrăzneşteteiubeştipetinecaşicumaifiuncurcubeucuaurambelecapeteÎndrăzneşte săsă tete iubeştiiubeşti pepe tinetine caca şişi cumcum aiai fifi unun curcubeucurcubeu cucu auraur lala ambeleambele capeteÎndrăzneşte să tesă te iubeştite iubeşti peiubeşti pe tinepe tine catine ca şica şi cumşi cum aicum ai fiai fi unfi un curcubeuun curcubeu cucurcubeu cu aurcu aur laaur la ambelela ambele capeteÎndrăzneşte să te iubeştisă te iubeşti pete iubeşti pe tineiubeşti pe tine cape tine ca şitine ca şi cumca şi cum aişi cum ai ficum ai fi unai fi un curcubeufi un curcubeu cuun curcubeu cu aurcurcubeu cu aur lacu aur la ambeleaur la ambele capeteÎndrăzneşte să te iubeşti pesă te iubeşti pe tinete iubeşti pe tine caiubeşti pe tine ca şipe tine ca şi cumtine ca şi cum aica şi cum ai fişi cum ai fi uncum ai fi un curcubeuai fi un curcubeu cufi un curcubeu cu aurun curcubeu cu aur lacurcubeu cu aur la ambelecu aur la ambele capete

Dacă nu te iubeşti pe tine însuţi, n-ai cum să iubeşti alţi oameni.Calul este periculos la ambele capete şi incomfortabil la mijloc.Ei condamnă dragostea de sine aşa cum nu condamnă nimic altceva, şi şi-au pus la punct învăţătura astfel încât să pară foarte logică. Ei zic: Răutatea: o sabie ascuţită pe toate părţile şi la ambele capete. Face rău tuturor.Nu-mi trebuie nici rochiile, nici mărgăritarele, nici pietrele nestemate, nici coroana ta de aur, dar dacă ai începe să mă iubeşti, dacă ai îngădui să-ţi fiu prieten şi tovarăş de joacă, să stau lângă tine, la măsuţa ta, să mănânc din talerul tău de aur, să beau din cupa ta şi să dorm în pătuceanul tău, dacă-mi făgăduieşti toate astea, acu' mă cobor în fântână şi-ţi aduc mingea.De vei avea aur în sufletul tău, în licăriri de aur va străluci tot ce porneşte de la tine.