Înţelepţi asemenea mie nu există decât câţiva într-un veac, în vreme ce viziri ca tine s-ar putea numi câte cinci sute pe an.


Înţelepţi-asemenea-mie-nu-există-decât-câţiva-într-un-veac-în-vreme-viziri-ca-tine-s-ar-putea-numi-câte-cinci-sute-pe-an
amin maaloufÎnţelepţiasemeneamienuexistădecâtcâţivaîntrunveacînvremeviziricatinesarputeanumicâtecincisutepeanÎnţelepţi asemeneaasemenea miemie nunu existăexistă decâtdecât câţivaîn vremevreme cece viziriviziri caca tineputea numinumi câtecâte cincicinci sutesute pepe anÎnţelepţi asemenea mieasemenea mie numie nu existănu există decâtexistă decât câţivaîn vreme cevreme ce vizirice viziri caviziri ca tineputea numi câtenumi câte cincicâte cinci sutecinci sute pesute pe anÎnţelepţi asemenea mie nuasemenea mie nu existămie nu există decâtnu există decât câţivaîn vreme ce vizirivreme ce viziri cace viziri ca tineputea numi câte cincinumi câte cinci sutecâte cinci sute pecinci sute pe anÎnţelepţi asemenea mie nu existăasemenea mie nu există decâtmie nu există decât câţivaîn vreme ce viziri cavreme ce viziri ca tineputea numi câte cinci sutenumi câte cinci sute pecâte cinci sute pe an

Rose (amintindu-şi de trecut): O mie cinci sute de oameni au ajuns în ocean când Titanicul s-a scufundat cu noi. Erau douăzeci de bărci care pluteau alături şi doar una s-a întors. Una. Şase persoane au fost salvate din apă, printre care şi eu. Şase... din o mie cinci sute. Până la urmă, cei şapte sute de oameni aflaţi în bărci nu aveau decât să aştepte. Să aştepte să moară, să aştepte să trăiască, să aştepte iertarea care nu mai avea să vină.De la plecarea lui Radu Gorj – cei din sat şi îndeosebi păcurarul Frig îşi dăduseră seama de asta – fagul îşi pierdea an de an câte una dintre crengile principale. Atunci când boierul Radu fu văzut pentru ultima oară pe platforma donjonului mai puteau fi numărate optsprezece ramuri, iar acum copacul nu mai avea decât trei. Şi fiecare creangă desprinsă reteza câte un an din viaţa cetăţuii. Căderea celei de pe urmă ar fi dus la nimicirea deplină. Şi zadarnic ai mai fi căutat atunci pe podişul Orgal rămăşiţele castelului din Carpaţi! De fapt, nu era decât una dintre legendele pe care închipuirea românească le zămisleşte bucuros. Şi mai întâi, oare bătrânul fag era ciuntit de câte o creangă pe an? Nimic mai puţin dovedit, deşi Frig nu şovăia s-o afirme el însuşi, care nu-l pierdea din vedere în vreme ce turma-i păştea pe islazul Jiului. Cu toate acestea, măcar că pe Frig nu se putea pune temei, pentru cel din urmă ţăran, ca şi pentru cel dintâi dregător din Vereşti era neîndoielnic faptul că cetăţuia nu mai avea de trăit decât trei ani, de vreme ce pe Ar fi o mare fanfaronadă dacă cineva s-ar numi pe sine însăşi un filosof şi ar pretinde că a ajuns să se asemene prototipului care nu există decât în Idee.E soarta mea să fiu sărac,Pe viitor ca şi-nainte,Din an în an, din veac, în veac,Din Preşedinte-n, Preşedinte.Ceata de squaws îşi agita pletele ca nişte tăişuri negre. Sângele ţâşni, beţivii îşi pierdură capetele. Într-o clipită, se ciocneau ca nişte bile pe podeaua însângerată. Nici înţelepţi n-au mai fost, nici beţie: n-au mai fost decât nişte squaws de o frumuseţe ameninţătoare - câteva sute, poate. Iar când ele s-au alăturat armatei de suflete ce le aştepta nerăbdătoare sosirea, s-au făcut atunci o mie de miriade de squaws care zburau în tăcere către patria lor, ca să pună stăpânire pe trupurile cuceritorilor.Prin proliferarea enclavelor trecutului, un fel de muzee vii, cresc şansele de supravieţuire ale rasei umane în cazul unei calamităţi grave. Asemenea comunităţi ar putea servi drept material didactic empiric. Astfel, copiii ar putea petrece câteva luni într-un sat de tip feudal, trăind şi muncind aşa cum o făceau copiii cu secole în urmă. Adolescenţilor li s-ar putea cere să petreacă un timp într-o comunitate de la începuturile erei industriale şi să lucreze în